Lekarze Rodzinni Bychawa, Lublin / POZ

Dla mężczyzn należy pobrać 2 wzory deklaracji: lekarz, pielęgniarka oraz upoważnienie.
Dla kobiet należy pobrać 3 wzory deklaracji: lekarz, pielęgniarka, położna oraz upoważnienie.

Deklaracja Lekarza POZ

Deklaracja Pielęgniarki POZ

Deklaracja Położnej POZ

Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu

Świadczenia lekarza POZ obejmują / lekarze rodzinni Bychawa:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego (wizyty patronażowe noworodków, wizyty bilansowe dzieci 9 miesięcznych, 2,4 i 6 latków, dzieci szkolnych po uprzednim badaniu przez pielęgniarkę szkolną w wieku 10,13/14,16 i 18 lat) oraz kwalifikacje do szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia, w rocznikach określonych przez NFZ
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem, zawartym w Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dn. 24.09.2013r z późniejszymi zmianami (część IV, Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)
 • udzielanie porad w domu Pacjenta w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pacjenta
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu Pacjenta
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i do szpitala, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia Pacjenta. / Lekarze rodzinni Bychawa.

 

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują:

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, nad świadczeniobiorcą w zakresie:

 • promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 • świadczeń pielęgnacyjnych,
 • świadczeń diagnostycznych,
 • świadczeń leczniczych,
 • świadczeń rehabilitacyjnych.

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, obejmując opieką:

 • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia,
 • osoby niepełnosprawne.

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:

 • lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze,
 • pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną,
 • położną POZ,
 • pielęgniarką opieki długoterminowej domowej,
 • innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia,
 • rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

 • rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców,
 • rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej,
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia,
 • monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób,
 • prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego,
 • organizację grup wsparcia,
 • profilaktykę chorób wieku rozwojowego,
 • edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

 • realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • wykonywanie badania fizykalnego,
 • wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację,
 • ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia,
 • ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy,
 • wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej,
 • wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • ocenę i monitorowanie bólu,
 • ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny,
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia w domu chorego u obłożnie chorych,
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet,
 • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych u obłożnie chorego,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem,
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych,
 • dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego,
 • doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka.

 

Świadczenia położnej POZ obejmują:

 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania,
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 6 tygodnia życia w ramach wizyt patronażowych,
 • edukację w zakresie planowania rodziny,
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację,
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ i w domu Pacjenta. / Lekarze rodzinni Bychawa

Szczepienia COVID-19

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

Uprzejmie informujemy, że nasza placówka OKULISTYKA S.C. uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień.
Szczepienia wykonywane są w 3 Poradniach POZ:

  • w Bychawie – ul. Piłsudskiego 63 – tel. 81-478-73-93
  • w Lublinie – ul. Mickiewicza 28 – tel. 81-478-73-83
  • w Tworyczowie – Sułów 19 – tel. 887-337-338

Zapisy prowadzimy na naszą wewnętrzną listę a dopiero w momencie zaakceptowania dostawy szczepionki umawiamy Pacjenta na konkretny dzień i godzinę.

Co należy zabrać przychodząc na szczepienie?

 • dowód osobisty
 • okulary (jeśli Pacjentka/Pacjent posiada)
 • listę przyjmowanych aktualnie leków

Jeśli to możliwe to prosimy o przeczytanie i uzupełnienie dzień przed szczepieniem „Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” (dokument do pobrania i wydrukowania dostępny wyżej).

Prosimy przychodzić punktualnie na wyznaczoną godzinę. Bardzo prosimy nie przychodzić wcześniej, ze względu na konieczność obserwacji Pacjentów po szczepieniu oraz konieczność zachowania odpowiednich odległości między Pacjentami. Pacjenci którzy przyjadą wcześniej nie będą mogli wejść do przychodni POZ.

Każdy Pacjent przed szczepieniem będzie badany oraz kwalifikowany do szczepienia w Poradni POZ.

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad. / Lekarze rodzinni Bychawa

Teleporady - standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ

a) Teleporada medyczna udzielana jest Pacjentowi telefonicznie.
b) Przy rezerwacji Pacjent otrzymuje informację o dniu i godzinie kiedy lekarz zadzwoni. Rezerwacja Teleporady jest możliwa na jeden z trzech sposobów:

• Osobiście lub przez osobę trzecią w przychodni od poniedziałku do piątku
• Telefonicznie na numer:

Porady lekarskie:
• Bychawa POZ: (81) 478-73-93
• Lublin POZ: (81) 478-73-83
• Tworyczów POZ: (84) 641-37-08

Porady pielęgniarskie:
• Bychawa POZ: (81) 478-73-93
• Lublin POZ: (81) 478-73-83
• Tworyczów POZ: (84) 641-37-08
od poniedziałku do piątku do godziny 18.00

• Internetowo na stronie internetowej: e-okulistyka.pl bez ograniczeń czasowych również w soboty i niedziele.

c) Lekarz POZ dzwoni na numer telefonu Pacjenta zapisany w karcie Pacjenta w systemie informatycznym przychodni
d) W razie braku odpowiedzi lekarz podejmuje jeszcze trzykrotną próbę dodzwonienia się w odstępie pięciominutowym. Przy braku odbioru Teleporada zostaje anulowana.
e) Pacjenci przyjmowani są stacjonarnie w sposób nieograniczony
f) E-receptę Pacjent może zamówić:

• Telefonicznie

g) Pacjent w ramach porady telefonicznej może uzyskać e-skierowanie do poradni specjalistycznej bądź na badania. Skierowanie można odebrać osobiście lub upoważniając do tego osobę trzecią w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Pacjent ustala telefonicznie datę oraz godzinę odebrania skierowania podczas Teleporady.
h) Zlecenia na wyroby medyczne Pacjent może otrzymać w ramach Teleporady. E-zlecenie na wyroby medyczne można odebrać osobiście lub upoważniając do tego osobę trzecią od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Pacjent ustala telefonicznie datę oraz godzinę odebrania zlecenia podczas Teleporady.
i) Każdy Pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta za pomocą serwisu internetowego www. pacjent.gov.pl.

Miejscowość
Dzień tygodnia
Godzina
Telefon
POZ w Lublinie
poniedziałek - piątek
13:00 - 14:00
81 478-73-83
POZ w Tworyczowie
poniedziałek - wtorek
11:00 - 12:00
887-337-338
POZ w Tworyczowie
czwartek - piątek
11:00 - 12:00
887-337-338
POZ w Tworyczowie
środa
15:00 - 16:00
887-337-338
POZ w Bychawie
poniedziałek - piątek
13:00 - 14:00
81 478-73-93

Punkty Pobrań

Badania zlecone przez naszych lekarzy są wykonywane we współpracy z Centrum Medycznym Luxmed (badania laboratoryjne, RTG, USG, EKG, poziom glukozy, pomiar ciśnienia tętniczego, iniekcje, opatrunki). Istnieje możliwość pobrania materiału do badań w naszych przychodniach POZ. / Lekarze rodzinni Bychawa

Miejscowość
Dzień tygodnia
Godzina
POZ w Lublinie (ul. Mickiewicza 28)
poniedziałek, środa, piątek
8:00 – 10:00
POZ w Tworyczowie
czwartek
8:00 – 12:00
POZ w Bychawie (ul. Piłsudskiego 63)
wtorek, środa, czwartek
8:00 – 12:00

Promocja Zdrowia

POZ OKULISTYKA S.C. posiada wydzielony czas przeznaczony na edukację i promocję zdrowia.
Stosowne ogłoszenie z informacją na temat czasu udzielania porad z zakresu edukacji i promocji zdrowia znajduje się na tablicy ogłoszeń. (Lekarze rodzinni Bychawa).

Porady z zakresu edukacji i promocji zdrowia udzielane są:

 • w Lublinie – w każdy czwartek w godzinach 13:00 – 14:00
 • w Tworyczowie – w każdą środę w godzinach 12:00 – 13:00
 • w Bychawie – w każdą środę w godzinach 10:00 – 11:00

Pacjenci oraz członkowie rodzin Pacjentów w celu uzyskania porady z zakresu edukacji i promocji zdrowia zgłaszają się do Przychodni w określonym czasie.
Udzielone porady dokumentowane są w systemie elektronicznym.

Programy:

 • Program zdrowotny dla Pacjentów z nadwagą i otyłością.
 • Program profilaktyki pierwotnej otyłości dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 lat – 18 r.ż.
 • Program profilaktyki pierwotnej zapobiegania wadom postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym od 2 do 10 r.ż.
 • Program edukacyjno-profilaktyczny osób z cukrzycą i ich rodzin.
 • Program edukacyjny dla Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Składanie skarg i wniosków

Pacjenci POZ OKULISTYKI S.C. mają możliwość złożenia skarg, uwag lub wniosków w formie pisemnej lub ustnej.

W Przychodni znajduje się książka skarg i wniosków dostępna w rejestracji.

Pacjenci przyjmowani są w sprawie skarg, uwag i wniosków:

 • w Lublinie – w każdą środę i czwartek w godzinach 16:00 – 18:00
 • w Tworyczowie – w każdą środę w godzinach 12:00 – 13:00
 • w Bychawie – w każdy czwartek w godzinach 8:00 – 10:00

Ewentualne uwagi, skargi lub wnioski raz w roku podlegają sprawdzeniu i ocenie. Kierownik na podstawie analizy skarg, uwag i wniosków podejmuje ewentualne dalsze postępowanie. Wyniki analizy są dokumentowane, a wszystkie skargi, wnioski i uwagi są archiwizowane przez okres 3 lat.

Lekarze rodzinni Bychawa

Zapraszamy na stronę www Poradni POZ > http://lekarzerodzinni.e-okulistyka.pl/

Zobacz personel w poradniach lekarzy rodzinnych > https://e-okulistyka.pl/personel-medyczny/